Nacionalinio kuksando centro pranešimas apie privatumą ir asmens duomenų saugojimą

Nacionalinio kuksando centro (toliau – Centro), pranešimas apie privatumą ir asmens duomenų saugojimą (toliau – Pranešimas) yra privalomass visiems asmenims, kurie naudojasi Centro paslaugomis bei dalyvauja Centro rengiamuose mokymuose, seminaruose pratybose, ir kt. renginiuose, kurie rengiami Centre ir už jo ribų. Visi asmenys, norintys naudotis Centro paslaugomis (toliau – Lankytojai), privalo susipažinti su šiuo pranešimu ir patvirtinti sutikimą su jo sąlygomis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai.

Centras paslaugų teikimo tikslais kaupia ir tvarko šiuos Lankytojo duomenis:

Vardas ir pavardė: kaupiami, tvarkomi ir saugomi ketverius metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;

Elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: kaupiami, tvarkomi ir saugomi ketverius metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;

Lankytojui išreiškus pageidavimą gauti Centro pasiūlymus elektroniniu paštu ir/ar telefonu, jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris kaupiamas, tvarkomas ir saugomas iki tol, kol Lankytojas atsisako gauti Centro pasiūlymus.

Lankytojui pareikalavus Centras ištrina visą Lankytojo apie jį Centrui pateiktą informaciją išskyrus tą, kurią privalo saugoti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus juose nustatytą laiką.

Centras turimų Lankytojo asmens duomenų be išankstinio raštiško Lankytojo prašymo ar sutikimo neperduoda tretiesiems asmenims.