Nacionalinio kuksando centro taisyklės

Nacionalinio kuksando centro (toliau – Centro), taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Centro paslaugomis bei dalyvauja Centro rengiamuose mokymuose, seminaruose pratybose, ir kt. renginiuose, kurie rengiami Centre ir už jo ribų. Visi asmenys, norintys naudotis Centro paslaugomis (toliau – Lankytojai), privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Centro paslaugomis.

  1. Prieš pradedant lankytis Centre ar Centro rengiamuose seminaruose, pratybose ir mokymuose rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Centro paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Centre, bei Centro organizuojamuose seminaruose, pratybose, mokymuose ir kt. renginiuose tenka Lankytojui. Centras neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei atsitikusios turtinės bei neturtinės žalos.
  2. Lankytojai, norintys naudotis Centro paslaugomis, privalo sumokėti už paslaugą prieš ją gaudami.
  3. Centro Abonementai pradeda galioti nuo įsigijimo dienos ir galioja 1 mėnesį. Pasibaigus Abonemento galiojimo laikui, neišnaudoti kartai į kitą mėnesį nekeliami. Jie anuliuojasi kartu su Abonemento galiojimo laiku. Tai galioja ir bilietams į seminarus, pratybas, mokymus ir kitus Centro renginius.
  4. Perkant Abonementą išsyk keliems mėnesiams, jis galioja tiek mėnesių, kiek nurodyta perkant ir pradeda galioti nuo įsigijimo dienos.
  5. Su vienu Abonementu užsiėmimus lankyti gali tik vienas narys: Abonementas yra vardinis. Tai galioja ir bilietams į seminarus, pratybas, mokymus ir kitus Centro organizuojamus renginius. Išimtinu atveju, suderinus su administracija, tas abonementas gali būti atiduotas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui.
  6. Pinigai už abonementus, renginius, seminarus, pratybas ir kitus Centro organizuojamus renginius yra negrąžinami, bilietai ir abonementai nekeičiami. Perkelti individualaus užsiėmimo laiką galima tik įspėjus vėliausiai prieš dieną. Jei asmuo neatvyksta sutartu laiku arba praneša vėliau nei nurodyta, pinigai nėra grąžinami ir užsiėmimas į kitą laiką neperkeliamas.
  7. Vertingų daiktų ir pinigų į Centrą neštis nerekomenduojame, asmeninių daiktų prašome nepalikti be prie-žiūros. Centras neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Užmiršti Lankytojo daiktai Centre saugomi 30 dienų.
  8. Lankytojai Centro paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Centras turi teisę keisti instruktorius bei paslaugų tvarkaraštį.
  9. Į salę lankytojai įleidžiami tik su švaria sportui skirta apranga, be avalynės.
  10. Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Centrą ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Centro teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Centro vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Nacionalinio kuksando centro administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi) susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.